++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบโรงเรียนพื้นที่สูง+++

^^^วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

//  สพฐ.ได้กำหนดนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญ โดยพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++        

ธีรธิดา พรหมมาแบน