สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี       ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๐๑ โรงเรียน สังกัดเทศบาล จำนวน ๓ โรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน ๕ โรงเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน  ๑ โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง พร้อมนี้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี หัวหน้างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงการดำเนินการตามคู่มือการสอบฯ