++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ++

<<    วันนี้    นายสุภาพ  กาวิ   รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง  โรงเรียนบ้านเมืองแปง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน     การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

//พร้อมกันนี้ ท่านรองสุภาพ  กาวิ   ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและคณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม  และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแปง  /นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ++   >>ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//

ธีรธิดา พรหมมาแบน