อุตรดิตถ์ เขต 1 นำกระบวนการลูกเสือสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

22 กรกฎาคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน วิทยากรผู้ควบคุมประจำหมู่ โรงเรียนละ 1 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้กับนักเรียนที่เรียนในระดับ ม.1-ม.3 ที่มิได้เข้ารับการอบรม โดยคณะวิทยากรเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจากจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการบำนาญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สังกัดอาชีวศึกษา และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก ใช้รูปแบบการจัดอบรมไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) หลักสูตร 3 วัน โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด