สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
– การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
“เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– การเปลี่ยนแปลงโลกกับการพัฒนาประเทศ
– โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับอำเภอ
– การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อราชการจาก สพฐ.
– โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ทำทุกวันไม่ให้เป็นวันธรรมดา
– กิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่ พากันไปค้นหาอาชีพ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com
– active learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
– โครงการมัคคุเทศก์น้อย
– การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 9/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ