อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมศึกษา

25 กรกฎาคม 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบตราพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ จำนวน 27 โรงเรียน และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับมอบคราพระราชทานฯ  ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 และโรงเรียนที่ร่วมเป็นเกียรติ ต่อจากนั้น นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรมางการศึกษาในสังกัดที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565  จำนวน 25 ราย ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้ได้จัดต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการรับชมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยทางระบบออนไลน์ จากส่วนกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน