การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อให้ความรู้โรงเรียนจัดบริการสุขภาพนักเรียนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้โรงเรียนในสังกัดได้เอาใจใส่ในเรื่องอาหาร สุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ภาวะโภชนาการที่ดี อนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสามารถจัดบริการสุขภาพนักเรียนจากองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้ และเพื่อให้โรงเรียนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตร การโภชนาการ และสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนักเรียนได้รับสารอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ Thai School Lunch เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกโรงเรียนในเรื่องการจัดทำด้านเอกสารและรายงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำโปรแกรมดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์