นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่านและด้านการเขียน

#สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวนันธินี เป็ดมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวสมใจ คงคาใส่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการเขียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม