สพฐ. เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในเขตภาคใต้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเกิดความเท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมคือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งทบทวนและสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพที่มีความโดดเด่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดลดลง จำนวนโรงเรียนจึงไม่สมดุลกับจำนวนนักเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา การขาดแคลนบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณที่ไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพการบริหารลดลงในภาวะขาดแคลน

ด้วยความจำเป็นดังกล่าว สพฐ. จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบริหารบุคลากร งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการ มีโครงสร้างพื้นฐาน สื่อ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน บริหารจัดการด้วยปัจจัยสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ประกอบไปด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 30 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 เขต รวม 39 เขต

“นอกจากนั้น ในการประชุมยังได้มีการทบทวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และความเป็นไปได้ ได้แก่ กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย และดำเนินการวิเคราะห์ภาพความสำเร็จในอนาคตที่ต้องการขับเคลื่อน เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพในภาคใต้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำด้านความปลอดภัย คุณภาพผู้เรียน คุณภาพของครู หลักสูตรการเรียนการสอน และทักษะที่จำเป็นกับนักเรียนให้มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัดภาคใต้ สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการในภาพรวมทั่วประเทศต่อไป

ภาพโดย : นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2