อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูอนามัยโรงเรียน เพื่อดูแลให้ลูกๆ นักเรียน สุขภาพดีทั้งกาย ใจ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดภัยจาก Covid-19

6 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม #โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมผู้พิทักษ์อนามัย วัยเรียน วัยรุ่น ก้าวไกล รอบรู้ ใส่ใจ สุขภาพ ปลอดภัยโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จิตใจแจ่มใส อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน หรือครูอนามัยของโรงเรียนๆ ละ 1 คน จำนวน 135 คน หลักสูตรการอบรม 1 วัน ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ