อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครู : นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 (Learning Loss) เพื่อให้ครูนำสู่การปฏิบัติ

6 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 (นโยบายเร่งด่วน สพฐ.Learning Loss) ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติ และ ว่าที่พันตรี สมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การพัฒนาครูและบุคลากรผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียน ซึ่งรับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมถึงการคัดกรองนักเรียนพิเศษ และงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 คน  มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY 2565 (Learning Loss) ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์