สพฐ. ปลื้ม หลังเยี่ยม รร.บ้านโคกหนองแซง ผ่านสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน อาหารกลางวันเด็ก โภชนาการแน่น เด็กได้คุณภาพ ชุมชนแน่นแฟ้น

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 87 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 49 คน นักเรียนหญิง 38 คน และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 8 คน โดยรองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดอาหารกลางวันนักเรียนด้วย

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า โรงเรียนบ้านโคกหนองแซงมีการดำเนินการในด้านการพัฒนาคุณภาพที่รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการด้านอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ พบว่าการจัดอาหารกลางวันนักเรียนจะมีการแจ้งรายการอาหารก่อน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาสังเกตการณ์ได้ นอกจากคุณภาพทางโภชนาการแล้ว ยังมีการสำรวจความชอบอาหารจากนักเรียนด้วย โดยนายสำรวย อาษาเสนา ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ใหญ่บ้านโคกหนองแซง กล่าวชื่นชมโรงเรียนที่ดำเนินการดูแลลูกหลานของชุมชนอย่างดี และยังปลูกฝังนักเรียนร่วมทำความดีจากการละเว้นจากเนื้อสัตว์ ด้วยการจัดทำเป็นอาหารมังสวิรัติ ในวันศุกร์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในส่วนของรายการอาหารจะเปลี่ยนอาหารตามการสำรวจ และสังเกตลักษณะการกินของนักเรียนเป็นสำคัญ แต่จะต้องคงคุณภาพและได้คุณค่าทางโภชนาการ ส่วนในช่วงของการรับประทานอาหาร โรงเรียนปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความเป็นผู้มีจิตอาสา ในการเข้าแถวเพื่อรับอาหาร การเก็บภาชนะในการรับประทานอาหารด้วยตนเอง เป็นการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนต่อยอดจากในห้องเรียน จากการสอบถามนักเรียน บอกว่า “อาหารอร่อย ชอบ และทานหมด ถ้าไม่พอ เติมเพิ่มได้”

 “การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโคกหนองแซง พบว่าทางโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเด็ก ๆ จะได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการเป็นประจำทุกวัน สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือ ทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ. ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเครือข่ายของชุมชนที่เข้มแข็ง ผสานกับนโยบายของ ผอ.เขตพื้นที่ ที่ให้ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ ทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นผลทำให้โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง ได้รับคำชื่นชมและเป็นแบบอย่างของโรงเรียนได้ทั้งในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดีและเป็นกำลังเสริมในทุกด้านให้โรงเรียน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนถ้าชุมชนเชื่อมั่นและศรัทธา โรงเรียนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุกเขตพื้นที่ของเราสามารถดำเนินการให้เด็กได้มีคุณภาพรอบด้านจากความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนค่ะ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว