สพม.เชียงใหม่ รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกฎหมายและคดี นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษานิเทศก์ ติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 27/2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา