สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จับมือวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ทำ MOU สถานศึกษาเครือข่ายหลักสูตรเสริมวิชาชีพ

9 สิงหาคม 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษาเครือข่าย หลักสูตรเสริมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จัดการเรียนรู้สร้างเสริมทักษะตามหลักสูตรเสริมวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปูพื้นฐานอาชีพให้กับผู้เรียน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งนักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมวิชาชีพ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา กว่า 30 โรงเรียน และผลจากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หรือใช้ประกอบอาชีพได้ โดยในพิธีดังกล่าว มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนการงานอาชีพ ของโรงเรียนในสังกัดเข้าลงนามยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สถานศึกษาเครือข่ายหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 30  โรงเรียน โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการลงนาม คณะผู้บริหาร นางสาวอาทิตยา ผาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสมเกียรติ มั่นดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย และครูผู้รับผิดชอบการงานพื้นฐานอาชีพของสถานศึกษาที่ร่วมลงนามเข้าร่วมพิธีฯ