ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ และบรรยายพิเศษ โดยมีนายมณีแสง นามอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเสียสละ มีนักเรียนชั้นป.4 – ม.6 จำนวน 312 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ