+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 พื้นที่อำเภอขุนยวม +++

^^^   วันนี้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562  ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด  ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอขุนยวม   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 2562 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ได้มอบหมายให้นายประหยัด เงินใส  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด   

                      //โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.  เพื่อเทิดพระเกียรติ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

๒.  เพื่อปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ – เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง  มีความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สังคม  มีความรับผิดชอบ  อดทน  การปฏิบัติกิจกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓. เพื่อให้นักเรียน มีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถป้องกัน ไม่ให้ตัวเองยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่อกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ++ขอบคุณภาพจากน้องต่อ   วัชระ   อรัญภูมิ ค่ะ+++

 

  

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน