สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์