สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ รอบด้าน เป็นธรรม และโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างรอบคอบ รอบด้าน เป็นธรรม และโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และนางสาวปุณิกา  แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด