รร.บ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รร.เล็ก จิ๋วแต่แจ๋ว โรงเรียนต้นแบบ Zero Weste School

8 สิงหาคม 2565 นายเจษฎา อิ่มอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา พร้อมด้วยคุณครูตฤธภัฏฐ์  รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านหาดทับยา เข้ารับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2565 ที่ผ่านเข้ารอบที่1 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมทีเคพาเซ แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนบ้านหาดทับยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีจำนวนนักเรียนเพียง 46 คน โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การการส่งเสริมสนับสนุน ภายใต้การบริหารของ นายเจษฎา  อิ่มอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา  มีครูและบุคลากร 10 คน เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล เปี่ยมด้วยคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ในเรื่องของ Zero Waste School และอีกหลายๆ กิจกรรม โดยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้อำนวยการโงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ ลด คัดแยกนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย และมีคิดสร้างสรรค์ในการทำโครงงานต่างๆ จากเศษวัสดุ  หรือวัสดุเหลือใช้ ผลิตเป็นสิ่งของใช้ที่เป็นประโยชน์ และส่งผลให้โรงเรียนบ้านหาดทับยาเป็นโรงเรียนที่ #น่าเรียน น่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข