ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เข้าตรวจราชการและรับทราบผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2562  นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เข้าตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ของโรงเรียนบ้านสังกาอู้  โดยมีนายพฤกษ์  มะศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายไพโรจน์  บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และนางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสุรสิทธิ์  สุดสาย ผอ.กศน.จังหวัดกระบี่   ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน  ซึ่งนโยบายที่เข้าติดตาม  คือ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการยุบ เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก  หลังจากนั้นได้เข้าตรวจผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ การจัดการเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเกาะลันตา พื้นที่เกาะลันตาใหญ่    และในวันที่  1 มีนาคม 2562 เข้าตรวจผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ที่โรงเรียนบ้านอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านสังกาอู้  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล “อูรักลาโว้ย”100%  มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน  โดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เน้น 3 เรื่อง คือ ภาษาเขียนอุรักลาโว้ย  การรำรองแง็ง และการทำไซแบบพื้นบ้าน  โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดครูวิชาเอก และครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยมหิดล และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากในชุมชนโดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 54 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน มีนางสาวกรกมล  สมผุด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแดง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน