รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับคำแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ประธานกรรมการ นายคุณาพิชศน์ แชมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กรรมการ นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและเลขานุการ นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่สพฐ.กำหนด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่