ผอ.เขต OPEN HOUSE เมืองบุรีรัมย์ ๘

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถนำทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิตไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการอย่างดียิ่ง โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมเปิดบ้านในครั้งนี้ด้วย