ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ย้ำทุกโรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY 2565 อย่างเร่งด่วนและจริงจัง

22 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งก่อนเปิดการประชุมประธานการประชุมได้มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ หรือเสียชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้กับ เด็กชายชัยนันท์ ไวเปีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นักเรียนในสังกัดเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนด้านครอบครัวและความเป็นอยู่ โดยมี นายยุทธชัย พันแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนฝางเป็นผู้รับมอบแทนนักเรียน และแนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใหม่ ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 4 ราย จากการประชุม ประธานในที่ประชุมเน้นให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565  จำนวน 10 ข้อ โดยขอให้ทุกโรงเรียนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติตามสภาพบริบทและศักยภาพของโรงเรียนอย่างจริงจัง แต่ยังคงให้ขับเคลื่อนในเรื่อง นโยบายพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัยสถานศึกษา“MOE Safety Center”อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามงาน และโครงการต่างๆ ตามนโยบาย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของทางราชการ สุดท้ายเป็นการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินการงานและกิจกรรมร่วมระหว่างเขตพื้นที่และโรงเรียน