เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการพัฒนาทักษะสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 131 คน มีเป้าหมายให้ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตลอดจนเพิ่มความรู้ ทักษะที่จำเป็นและกลยุทธ์ในงานประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อการพัฒนาด้านสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน เช่น ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน www.utd1.net เขียนข่าวอย่างไรให้..ปัง ถ่ยภาพอย่างไรให้เล่าเรื่องได้ การตัดต่อคลิป vdo อย่างง่ายบน smart phone การเล่าเรื่องผ่าน tiktok การทำจดหมายข่าวหน้าเดียว และการทำ infographics โดยมี นางธัญวรรณ  จิระโร นักจัดรายการวิทยุและผู้สื่อข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากรภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คือ บุคลากรด้าน ICT และ ทีมศึกษานิเทศก์ ด้าน ICT จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากร กำหนดเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน