Chon 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ศรีสุนทร รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ NT เพื่อความถูกต้อง เรียบร้อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ของโรงเรียนในอำเภอเมืองชลบุรี กลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และเวลา ๑๓.๓๐ น. ของโรงเรียนในอำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ และกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)