สพป.เลย เขต ๒ ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมและร่วมงานกีฬา ๑๕ สพท.สัมพันธ์

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จแล้วนำมาปรับใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ๑๕ สพท.สัมพันธ์ ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ “เส็งกีฬา  พัวพัน ฮักมั่น บึงกาฬ เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสำนักงานเขตทั้ง ๑๕ เขต ใน ๕ จังหวัด ส่งเสริมการออกกำลังกายให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเช้าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในภาคเช้า นายวัลลพ  สงวนนาม ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน โดย ดร.อัมพร กล่าวชื่นชมในความคิดที่ได้ริเริ่มสรรสร้างในเชิงพื้นที่ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่นโยบายและสามารถทำได้ โดยอาศัยพลังใจ  ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป