อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องคัทรียา  โรงแรมฟรายเดย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เพื่อให้บุคลากด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และรับผิดชอบการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศ เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้รับบริการ โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 135 โรงเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ