อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับสุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฉันท์พี่น้อง

1 กันยายน 2565 นายมงคล  รุณธาตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำโดย ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายนาวิน ยวนจิตปิยะ รองผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ผ่านการกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยทีมศึกษานิเทศก์ ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทีมศึกษานิเทศก์และมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบใน 2 ภาระงานหลักของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล คือ 1.ศึกษานิเทศที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย 2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยกระบวนการวัดและประเมินผล ทุกระดับ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน “แบบกัลยาณมิตร ฉันท์พี่น้องชาวศึกษานิเทศก์”