มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ลูกๆ นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

30 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อำเภอทองแสนขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลและเป็นเครือข่ายของศุภนิมิตสากลวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมี ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือและภาคกลางของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  นายสุริยะ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ประจำปี 2565 ดังนี้ #โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ในโรงเรียน #โครงการระบบกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน #โครงการโรงเพาะเห็ดนางฟ้า #โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ซึ่งโครงการโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการลงพื้นที่ของคณะมูลนิธิครั้งนี้ นอกจากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์)ร่วมให้การต้อนรับแล้ว นายบรรพต สุนิล นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลอทอง พร้อมกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอทองแสนขัน 4 ตำบล 49 หมู่บ้าน 9 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ