++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ National Test: NT) ศูนย์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน+++

^^^^^ วันนี้    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธรางกูร   ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561   ระดับศูนย์สอบอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสอบและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและนักเรียนให้พร้อมการทดสอบดังกล่าว  ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่  6  มีนาคม  2562 ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษา ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ,กรรมการลางและกรรมการคุมสอบ    ณ ห้องประชุม 1   ชั้น  3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน