สพป.เลย เขต ๒ ทำบุญใส่บาตร กิจกรรมพบกันวันพระ

วันอังคารที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ณ วัดโนนสว่าง   อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครูฯกลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัย  เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓  คนไทยนับถือศาสนาพุทธนิยมไปทำบุญใส่บาตร  การทำบุญใส่บาตร อันประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการคือ ๑.ปัจจัยสิ่งของสำหรับทำบุญบริสุทธิ์  ๒.เจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์  ๓. พระภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์ ทำบุญตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่จะกระทำได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อน นับเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีอันจะเป็นบุพเพกตปุญญตา  สำหรับตนเอง และเป็นผลดีที่ได้ช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยอ้อม กิจกรรมพบกันวันพระเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)