มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆ นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  

นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เมื่อวันที่    ซี่งได้รับจัดสรรทุนจากมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 76 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 76,000 บาท ซึ่งทุนจากมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดสรรทุนให้กับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทุกปี โดยมอบให้กับสถานศึกษาในแต่ละสังกด คือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดอุตรดิตถ์และด้อยโอกาสให้มีทุนการศึกษา สามารถเรียนได้สม่ำเสมอ และช่วยเหลือโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านทุนสำหรับการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งการจัดสรรทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนแต่ละสังกัด เป็นการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์