สพป.เลย เขต ๒ ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.เลย เขต ๒ ที่ ๖๑/๒๕๖๒  สั่ง ณ วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙   หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙  ลงวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้