อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ITA Onlineมุ่งยกระดับประเมิน ITAโรงเรียนคุณภาพสูงขึ้น

11 กันยายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ หรือ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในรูปแบบ ITA Online  ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบการเวปไซด์ ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียน Stand Alone ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรับการการประเมิน จำนวน 45 โรงเรียน หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2565  โดยวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตร ได้แก่ นางวัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) และ นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรผู้รับผิดชอบด้าน ICT และ DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1