รร.หางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินการบริหารจัดการ ระดับ ScQA

วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณะครูโรงเรียนจอมทอง ร่วมออกประเมินโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับรางวัลระดับ ScQA ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ