ST2 ENGLISH CAMP

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๑ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “S.T.2 ENGLISH CAMP” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๑๑๐ คน ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ระหว่างวันที ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริง และสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯอนุเคราะห์สถานที่บริเวณหาดนพรัตน์ธาราเป็นฐานการเรียนรู้ภาษาจำนวน ๕ ฐานการเรียนรู้  การสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อ่าวนาง และการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ท่าปอมคลองสองน้ำ และวัดมหาธาตุวชิรมงคล(วัดบางโทง)

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและชื่นชอบกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทุกฐาน และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น