กัลปพฤกษ์บาน ณ บ้านประกายเพชร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จัดงาน “กัลปพฤกษ์บาน ณ บ้าน ประกายเพชร” เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดย นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

งานกัลปพฤกษ์บาน ณ บ้านประกายเพชร มีกิจกรรมสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการศึกษา ค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒) การจัดแสดงผลงาน/โครงการดีเด่นของโรงเรียน ได้แก่ ดนตรีไทย หนังสือเล่มเล็ก  ยุวบรรณารักษ์ สุดยอดฝีมือคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤษศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  และ ๓) กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ