++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 10/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล     รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 10/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ  /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน