รร.ดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณะครูโรงเรียนจอมทอง ร่วมออกประเมินโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับรางวัลระดับ ScQA ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมีนายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ