สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียน

 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับบริษัท ไซนีส อบร็อค สตีดดี เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการมีงานทำพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง เลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตนเอง อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือก และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เกิดเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสามารถก้าวไปสู่จุดหมายแห่งการมีชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับบริษัท ไซนีส อบร็อค สตีดดี เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการมีงานทำพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง เลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตนเอง อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือก และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เกิดเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสามารถก้าวไปสู่จุดหมายแห่งการมีชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน