สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการที่ร่วมประชุมประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายวิทยา สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี นางสาวปุณิกา  แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ให้ข้อมูล

suwaree charernram