++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2562+++

^^^^^ วันนี้    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางนงค์นุช  บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน internet  มีสสวท.เป็นวิทยากรในการอบรม   เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด  ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2562         ณ ห้องประชุม conference     ชั้น  1  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน