+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ++

^^^ วันนี้  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561    โดย นายสุภาพ กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ติดตามและ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีผลการประเมินที่เชื่อถือได้  ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน