สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT  ป. 3   ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต   ตรวจเยี่ยมให้กำลัง  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู และนักเรียน  ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test  : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด   จำนวน   21   สนามสอบ   จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่งทดสอบใน 3  ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) และจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2562  นี้