สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัล OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน ๑,๓๗๐ ราย  ประเมินระหว่างวันที่  ๗-๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั่งที่ ๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการประเมินระหว่างวันที่  ๗-๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลที่ดีลงไปยังเด็กนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับการประเมินส่งต่อในระดับชาติ มีผู้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ คน การประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ที่ ๑ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศูนย์ที่ ๒ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และศูนย์ที่ ๓ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัด สพม.เขต ๓๒