พบปะคณะกรรมการตรวจสอบแบบทดสอบ NT

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบแบบเขียนตอบและระบายคะแนน การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในสังกัด ด้านความสามารถด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส และยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2