การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 10

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังแนบ