พิธีเปิด “อาคารสามเมิง” อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

วันที่  7 มีนาคม  2562 นายชัยณรงค์  นันตาสาย  นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ และเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  โดย นายมนัส  ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และเพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานในอำเภอสะเมิง โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  3 ทีม ได้แก่ 1. ทีมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 2. ทีมโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 3. ทีมโรงเรียนวัดยั้งเมิน ประเภททีมหญิง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ 1. ทีมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 2. ทีมโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 3. ทีมโรงเรียนวัดยั้งเมิน 4. ทีมโรงเรียนป่าลาน 5.นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 84 คน

ด้าน  นายชัยณรงค์  นันตาสาย  ประธานพิธีกล่าว กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ และเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในวันนี้ จากการกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิง พิทยาคม ถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ และได้เห็นถึงความสวยงาม ความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงสามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่น กระผมขอชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง   ในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพราะเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

โอกาสนี้ ขอให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคน  ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ และสิ่งดี ๆ โดยเฉพาะอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่สำหรับคนสะเมิงได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ทีมโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว รวมมี