ร.ร.ปากชมวิทยา สพม.19 รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อย่างมีคุณภาพ

ว่าที่ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น ทางโรงเรียนปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย” รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริง

ซึ่งกระบวนการการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์  สัปดาห์ที่ 3 แสดง สาธิต จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่ว ในชุมชน และสัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงานผล  โดยคาดว่าการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วม และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

……………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูเกวิกา ภูมิดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากชมวิทยา