สพม.34 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 โรงเรียน   84 คน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562